This page is still under comstruction and Flytteguiden will annonce its own moving digital contract very soon!

FLYTTEKONTRAKT


1. Forut for kontraktinngåelsen har BEDRIFTEN og KUNDEN informert hverandre så godt som

mulig:

KUNDEN har gitt uttømmende og korrekt informasjon om godset, dets egenskaper og forholdene der det befinner seg og der det skal leveres. Kontrakten er i hovedsak basert på de informasjoner KUNDEN har gitt. Det er særlig viktig at BEDRIFTEN får fullstendig informasjon om faremomenter forbundet med godsets egenskaper.

BEDRIFTEN er ansvarlig for informasjon som den slev har innhentet ved besiktigelse eller på annen måte, og også for å innhente hos KUNDEN den informasjon som trengs for å beregne riktig pris og for å utføre oppdraget på en betryggende måte. Evt. besiktigelse har bedriften foretatt etter behov og mulighet, uten ekstra omkostninger for KUNDEN.

Begge parter en ansvarlig for sin informasjon. Om noe inntreffer og det kan tilskrives feil eller tilbakeholdt informasjon, må den av partene som (bevisst eller ubevisst) har feilinformert eller holdt informasjon tilbake, bære ansvaret alene. Dette ansvar kan under uheldige omstendigheter også omfatte betydelige skader påført utenforstående.

2. BEDRIFTEN er ansvarlig for samvittighetsfull utførelse av oppdraget, overholdelse av avtalte tidsfrister, sikring og varsom håndtering av godset så lenge oppdraget varer. Ansvaret omfatter imidlertid kun konsekvenser av slike hendelser som BEDRIFTEN har kontroll over.

Hvis ikke annet er spesielt avtalt, omfatter oppdraget kun gods som er ufarlig, og som tåler normal håndtering av transport. KUNDEN må gjøre spesielt oppmerksom på verdifulle, skjøre, farlige eller bedervelige gjenstander (som f. eks sølvtøy, smykker, kunst, antikviteter, krystall, porselen, kjemikalier, matvarer). Med mindre dette er korrekt gjennomført, er disse gjenstander medtatt i BEDRIFTENs godsansvar med kun en gjennomsnittlig, normert verdi av ordinært flyttegods (se pkt 5). BEDRIFTEN kan uten videre fjerne farlig gods som ikke er korrekt deklarert, og om nødvendig uskadeliggjøre eller destruere det, for KUNDENS regning.

Når KUNDEN pakker selv, er faren for håndterings- eller stablingsskader særlig stor. Det må da på forhånd avtales hvordan skjørt gods skal pakkes og merkes. BEDRIFTEN har intet ansvar for evt skader som skyldes at KUNDEN har pakket selv.

Om BEDRIFTEN vil påstå seg fritatt for ansvar under henvisning til KUNDENS forhold, må den selv fremlegge bevis eller på annen måte sannsynliggjøre sin påstand.

3. Om det under oppdraget viser seg å være andre forhold enn det som ble opplyst av KUNDEN, registrert under besiktigelsen eller avtalt i kontrakten, skal BEDRIFTENs transportleder om mulig informere KUNDEN og innhente dennes anvisning. Om KUNDEN ikke er tilgjengelig når det er behov for det, har transportlederen rett og plikt til å ta de nødvendige avgjørelser på KUNDENS vegne.

4. Kontrakten fastsetter en samlet pris for hele oppdraget inkl. mva, og en betryggende betalingsmåte. Ved lagringsoppdrag stiller KUNDEN hele godset som pant for avtalt betaling.

Tilbudet er bilag til kontrakten, og viser hvordan prisen fremkommer. Ved endringer i oppdraget som medfører tilleggskostnader for BEDRIFTEN og forholdet ikke kan henføres til bedriftens ansvar (uaktsomhet), skal tillegg beregnes med kontraktens enhetspriser der de kan brukes, og eller priser som gir tilfredsstillende dekning.

5. BEDRIFTEN er fullt ansvarlig for KUNDENs flyttegods, at det håndteres forsvarlig og leveres som avtalt. BEDRIFTEN er erstatningsansvarlig for skade påført KUNDENs gods; men bare dersom den gjør seg skyldig i uaktsomhet, eller den ellers kunne forhindret skaden og unnlot å gjøre det.

BEDRIFTENs forsikring for slikt ansvar er verdibegrenset, slik at erstatningen bare utgjør en brøkdel av en normert forsikringsverdi, satt til kr. 1.200 pr. m3. De fleste flyttegods er

underforsikret på denne måten, både fordi skade kan inntreffe som BEDRIFTEN ikke eransvarlig for, og fordi BEDRIFTEN's forsikring ikke alltid dekker de faktiske verdier.

For å være sikret full dekning for den faktiske risiko og de faktiske verdier i flyttegodset måKUNDEN selv tegne "transportforsikring på fulle vilkår" for sitt innbo. Det anbefales dessutenå sette opp en nøyaktig inventarfortegnelse der gjenstander med forsikringsverdi over kr. 25.000,- angis spesielt med verdier.

BEDRIFTEN påtar seg gjerne å besørge denne forsikringen for KUNDEN. Godset transportforsikres derfor av KUNDEN

BEDRIFTENs erstatningsansvar overfor KUNDEN respektive regressrisiko overfor KUNDENs forsikringsselskap Avtalebegrenses samtidig til kr. 1200 pr. m3.

6. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, kan BEDRIFTEN transportere godset i samlast med flyttegods tilhørende andre kunder og/eller benytte andre flyttebedrifters transporttjenester. Men uansett hvordan godset fremføres; er BEDRIFTEN transportør med fullt godsansvar overfor KUNDEN, også for uaktsomme handlinger eller unnlatelser de andre flyttebedriftene måtte begå.

7. BEDRIFTEN har krav på kvittering ved avsluttet oppdrag. Om KUNDEN ikke er personlig tilstede (evt ved en utpekt representant) for å motta sendingen, skal BEDRIFTEN levere godset forsvarlig ivaretatt, og for øvrig på den måten KUNDEN har anvist på forhånd, hvoretter oppdraget anses utført og avsluttet.

KUNDEN må omgående kontrollere sine eiendeler og gi skriftlig melding innen rimelig tid etter at han oppdager eller burde ha oppdaget skaden, om det skulle foreligge grunnlag for erstatningskrav. Denne fristen kan om nødvendig på forhånd avtales forlenget til inntil 5 uker.